Γνωρίζετε ότι…

Γνωρίζετε ότι…

Ακολουθούν περιπτώσεις αληθείς ή μη, αλλά και μικρός σχολιασμός, που λύνουν, πιστεύουμε, πολλές απορίες για το υγραέριο.

Δεν χρειάζεται να μετατραπεί η υγρή φάση σε αέρια για να καεί. Σωστό ή Λάθος?

Λάθος. Τα υγρά καύσιμα (αλλά και τα στερεά) πρέπει να είναι σε αέρια κατάσταση (ατμό) για να συντηρηθεί κάποια καύση. Αυτό που καίγεται είναι το μείγμα του οξυγόνου του αέρα με το αέριο καύσιμο ή τον ατμό πάνω από το υγρό που καίγεται. Η υψηλή θερμοκρασία της ατμόσφαιρας ή η θερμότητα από κάποια φωτιά θα παράγει πρόσθετο αέριο ή ατμό από το υγρό καύσιμο. Όσον αφορά στο υγραέριο, η ατμόσφαιρα έχει από μόνη της αρκετή θερμότητα για να εξαεριώνει επαρκή ποσότητα στις συνήθεις θερμοκρασίες και να τροφοδοτεί μια φλόγα.

Αν δεν υπάρχει αέρας, δεν υπάρχει φωτιά. Σωστό ή Λάθος?

Σωστό. Φωτιά είναι η καύση του καυσίμου με την παρουσία οξυγόνου του ατμοσφαιρικού αέρα.

Όταν υπάρχει υγραέριο σε αέρια φάση και αρκετή θερμότητα μπορούμε να έχουμε καύση. Σωστό ή Λάθος?

Λάθος. Επαναλαμβάνουμε ότι χωρίς οξυγόνο δεν καίγεται το υγραέριο.

Οι ατμοί της βενζίνης και του υγραερίου είναι ελαφρότεροι από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Σωστό ή Λάθος?

Λάθος. Είναι βαρύτεροι (σε αντίθεση με το φυσικό αέριο) και αυτό πρέπει να λαμβάνεται συνεχώς υπόψη σε οποιαδήποτε φάση της ενασχόλησης με το υγραέριο ή τη βενζίνη.

Οι δεξαμενές υγραερίου που βρίσκονται μέσα σε χώρο που έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά συνήθως ανατινάζονται όταν θερμανθούν αρκετά. Σωστό ή Λάθος?

Λάθος. Όλες οι δεξαμενές που εγκαθίστανται σύμφωνα με τους κανονισμούς και από υπεύθυνες εταιρείες είναι εξοπλισμένες με ανακουφιστικές βαλβίδες ανάλογες με την επιφάνειά τους, για να αποκλείεται η περίπτωση της ανατίναξης. Προϋπόθεση βέβαια είναι ότι και στη συνέχεια οι δεξαμενές και οι ανακουφιστικές τους βαλβίδες (ασφαλιστικά) θα επανελέγχονται περιοδικά.

Μπορεί να γίνει αναρρόφηση φλόγας μέχρι το εσωτερικό της δεξαμενής ή της φιάλης υγραερίου και να ακολουθήσει έκρηξη. Σωστό ή Λάθος?

Λάθος. Για να διατηρηθεί η φλόγα θα πρέπει πάντα να υπάρχει οξυγόνο, πράγμα που δεν συμβαίνει ούτε μέσα στη δεξαμενή ή στη φιάλη, ούτε μέσα στον αγωγό διοχέτευσης του υγραερίου προς την ατμόσφαιρα.

Η καύση θα συνεχιστεί αν η θερμοκρασία του καυσίμου πέσει κάτω από το σημείο ανάφλεξης. Σωστό ή Λάθος?

Λάθος. Η καύση θα σταματήσει όταν η θερμοκρασία του υγρού πέσει κάτω από το σημείο ανάφλεξης που είναι -105°C και -60°C για το προπάνιο και το βουτάνιο αντίστοιχα.

Το άζωτο του αέρα καίγεται και/ή βοηθάει στην καύση. Σωστό ή Λάθος?

Λάθος. Το άζωτο είναι αδρανές αέριο και χρησιμοποιείται όπως και το CO2 για καθαρισμούς δοχείων, αγωγών, κ.λπ. (διαδικασία “gas free”).

Η ταχύτητα εξάπλωσης της φλόγας είναι ίδια για τους ατμούς όλων των καυσίμων. Σωστό ή Λάθος?

Λάθος. Η ταχύτητα διαφέρει από καύσιμο σε καύσιμο. Η ταχύτητα πάντως της φλόγας των υγραερίων είναι πολύ κοντά με εκείνη του φυσικού αερίου, όταν βέβαια είναι σε αναλογία στοιχειομετρική με τον αέρα καύσης.

Σημείο αυτανάφλεξης (ignition point), είναι η θερμοκρασία στην οποία το καύσιμο αναφλέγεται από μόνο του, χωρίς την ύπαρξη φλόγας ή σπινθήρα. Σωστό ή Λάθος?

Σωστό. Η θερμοκρασία αυτανάφλεξης του προπανίου και του n-βουτανίου όταν αυτά είναι αναμειγμένα με τον θεωρητικά απαιτούμενο αέρα καύσης (σε ατμοσφαιρική πίεση) είναι 470°C και 365°C αντίστοιχα.

Η ξηρή σκόνη ή το CO2 των πυροσβεστήρων είναι χρήσιμα στη διάχυση των ατμών που παράγονται κατά την καύση κάποιου υγρού καυσίμου. Σωστό ή Λάθος?

Σωστό. Αυτό συμβαίνει όταν μεγάλες ποσότητες της πυροσβεστικής ουσίας πέφτουν πάνω σε φωτιές των λιγότερο πτητικών υγρών καυσίμων. Στην περίπτωση του υγραερίου οι πυροσβεστήρες χρησιμοποιούνται κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος χώρου. Πρώτα πρέπει να σταματήσει η παροχή του υγραερίου προς το σημείο της αναφλεγόμενης διαρροής και μετά να γίνουν προσπάθειες κατάσβεσης.

Η αέρια φάση του υγραερίου (ατμοί) είναι ελαφρύτερη από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Σωστό ή Λάθος?

Λάθος. Το βάρος του υγραερίου σε ατμοσφαιρική πίεση είναι περίπου διπλάσιο από τον αέρα.

Ο σωστός αερισμός διασκορπίζει τους ατμούς οποιουδήποτε είδους. Σωστό ή Λάθος?

Σωστό. Ο δυνατός φυσικός αερισμός και ο μηχανικός μέσω ανεμιστήρα μπορεί να διασκορπίσει και τους ατμούς υγραερίου. Βέβαια πρέπει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (σε περίπτωση ηλεκτροκίνητου αερισμού) να είναι αντιεκρηκτικού τύπου και γενικά θα πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία σπινθήρων.

Οι ατμοί του υγραερίου παγιδεύονται στη χαμηλότερη περιοχή κάποιου χώρου. Σωστό ή Λάθος?

Σωστό. Το γεγονός μάλιστα αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη σχεδίαση του αερισμού του χώρου. Πάντως, ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα και σταδιακά, το υγραέριο όπως και όλοι οι ατμοί ή τα αέρια καύσιμα, τείνει να διαχυθεί πλήρως.

Τα συστήματα ανίχνευσης αερίων καυσίμων είναι πολύτιμα στον προσδιορισμό κάποιων διαρροών. Σωστό ή Λάθος?

Σωστό. Δεν ανιχνεύουν απλώς τη διαρροή, αλλά δείχνουν και αν το μείγμα αέρα-αερίου είναι μέσα στην περιοχή αναφλεξιμότητας. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ότι σε κάποια σημεία στις παρυφές κάποιας ποσότητας που έχει διαρρεύσει μπορεί να έχουμε αναφλέξιμο μείγμα, ακόμη και αν στο κέντρο της, το μείγμα είναι πάνω από το άνω-όριο αναφλεξιμότητας (κάτω όριο LEL = 1.5%, άνω όριο HEL = 10% κατ’ όγκο).

Το υγραέριο για να είναι σε υγρή μορφή πρέπει να αποθηκεύεται υπό πίεση. Το γεγονός αυτό κάνει το υγραέριο πιο επικίνδυνο από τη βενζίνη. Σωστό ή Λάθος?

Λάθος. Γιατί όσο το υγραέριο είναι μέσα στις δεξαμενές ή στις σωληνώσεις δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Αν διαρρεύσει, μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση που μπορεί μερικές φορές να είναι πιο επικίνδυνη και άλλες φορές λιγότερο επικίνδυνη από την περίπτωση διαρροής βενζίνης. Όταν έχουμε μια διαρροή υγρής φάσης υγραερίου, θα έχουμε αμέσως εξαερίωση, και μπορεί οι ατμοί να διαχυθούν επαρκώς πριν προκληθεί κάποια φωτιά. Αντίθετα η βενζίνη ή το ντήζελ θα μείνουν για αρκετό χρόνο στον ίδιο χώρο και ενδεχομένως θα ρεύσουν και σε κάποια απόσταση. Όταν έχουμε πρόσδοση θερμότητας από μια πυρκαγιά στις δεξαμενές υγραερίου όπως και σε αυτές της βενζίνης, θα έχουμε αύξηση της πίεσης λόγω αύξησης της θερμοκρασίας του περιεχομένου τους. Για το λόγο αυτό, οι δεξαμενές έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τον κανονισμό και φέρουν τις απαραίτητες ανακουφιστικές βαλβίδες.