ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GIVE AWAY ΜΕΣΩ FACEBOOK – PetroGaz

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GIVE AWAY ΜΕΣΩ FACEBOOK

Mε τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους:

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  1.1. Διοργανώτρια της παρούσας προωθητικής ενέργειας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 57, Τ.Κ. 10679, αρ. ΓΕΜΗ 0286801000, www.petrogaz.gr
 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εκπρόσωποι και εργαζόμενοι της διοργανώτριας εταιρείας και των λοιπών εταιρειών που υπάγονται στον Όμιλο VERONIKI HOLDING SpA, της εταιρείας Napoleon Grills και της εταιρείας NetPlanet, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι αυτών ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω προωθητική ενέργεια.
  2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στην προωθητική ενέργεια, εκτός των ανωτέρω, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Facebook. Επιπλέον η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων εγγραφής στο Facebook, την πολιτική απορρήτου και την πολιτική ασφαλείας του Facebook.
  2.3. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η PetroGaz δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση σχετικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Η PetroGaz δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών.
  2.4. Για τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων από τη Διοργανώτρια ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο από πλευράς των συμμετεχόντων διάθεση κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το κέρδος.
 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ.
  3.1. Η διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας είναι δέκα πέντε (15) ημέρες και συγκεκριμένα αρχίζει την 20-07-2023 ώρα 09.00 π.μ. και λήγει την 04-08-2023 ώρα 09.00 π.μ.
  3.2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές, που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας. Καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή είτε πριν την έναρξη είτε μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας.
  3.3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας με τροποποίηση των παρόντων
  όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στη σελίδα της προωθητικής ενέργειας.
  3.4. Συμμετοχές που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή της τυχόν συντμηθείσας ή παραταθείσας προθεσμίας συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια, θεωρούνται άκυρες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη ούτε δημιουργούν οποιοδήποτε δικαίωμα υπέρ του συμμετέχοντος.
  3.5. Ο χρόνος έναρξης και λήξης της προωθητικής ενέργειας, ο χρόνος ενεργού αποστολής της συμμετοχής και λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με την προωθητική ενέργεια ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τη Διοργανώτρια και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων.
 4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  4.1 Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να αφήσει το σχόλιό του κάτω από το post της προωθητικής ενέργειας, η οποία φιλοξενείται στη σελίδα της PetroGaz στο Facebook. Συγκεκριμένα προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι ο χρήστης : α) να κάνει follow στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook , β) να κάνει like στο post του διαγωνισμού και γ) να κάνει tag δύο (2) φίλους του στα σχόλια. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να κάνει όσα σχόλια επιθυμεί ώστε να αυξήσει τις πιθανότητές του.
  4.2 Σχόλια που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη ή περιέχουν προσβλητικό της τιμής και της αξιοπρέπειας περιεχόμενο ή περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, περιεχόμενο που θίγει ή δημιουργεί διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικά σχόλια άπρεπα, προσβλητικά, που έρχονται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη απαγορεύονται απολύτως, δεν λαμβάνονται υπόψη ως συμμετοχές και θα διαγράφονται από τη Διοργανώτρια. Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων εκ μέρους τους.
 5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
  5.1. Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και σύμφωνα με τους παρόντες όρους, την καλή πίστη, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και αναλαμβάνουν αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη που μπορεί να θεμελιώνεται εκ των ενεργειών τους.
  5.2. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η Διοργανώτρια βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και τη νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή αναληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη Διοργανώτρια να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται σύμφωνα με το νόμο, την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού και να μη προσβάλλουν την φήμη και την εικόνα της Διοργανώτριας. Διαφορετικά, η Διοργανώτρια δύναται κατά την ελεύθερη κρίση
  της να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
  5.3. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και την εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, την κλήρωση και την απονομή των δώρων στους νικητές για διαφημιστικούς σκοπούς. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια για τη χρήση του ονόματος και του επωνύμου τους για την κατά τα ανωτέρω δημόσια ανακοίνωση/προβολή των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους τους.
 6. ΔΩΡΑ
  6.1. Τα προσφερόμενα δώρα είναι πέντε (5) και ο κάθε νικητής θα λάβει ένα από αυτά κατά τις ακόλουθες διακρίσεις :
 • 1ος Νικητής : Ο πρώτος νικητής της κλήρωσης θα κερδίσει : α) μία (1) ψησταριά υγραερίου Νapoleon Freestyle 365 : https://shorturl.at./mpB17 με κωδικό προϊόντος F365PGT-GR, η οποία αποτελεί ευγενική προσφορά της εταιρείας Napoleon Grills και β) το εμφιαλωμένο υγραέριο μίας φιάλης υγραερίου Composite (διάφανης) PetroGaz χωρητικότητας 7,5 κιλών και την εγγυοδοσία αυτής χωρίς δική τους οικονομική επιβάρυνση.
 • 2ος, 3ος , 4ος και 5ος νικητής : Ο δεύτερος, τρίτος , τέταρτος και πέμπτος νικητής της κλήρωσης θα κερδίσει : α) το εμφιαλωμένο υγραέριο μίας φιάλης υγραερίου Composite (διάφανης) PetroGaz χωρητικότητας, κατ’ επιλογήν του νικητή, 7,5 ή 10 κιλών και την εγγυοδοσία της φιάλης χωρίς δική τους οικονομική επιβάρυνση και β) τις επαναπληρώσεις με υγραέριο από την εταιρεία για ένα (1) έτος και συνολικά δώδεκα (12) πληρώσεις με υγραέριο εντός του έτους, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής, ήτοι μία (1) πλήρωση με υγραέριο ανά μήνα. Μετά την παρέλευση του έτους λήγει η ισχύς της προσφοράς και ο νικητής δεν θα έχει δικαίωμα άλλης δωρεάν πλήρωσης , ακόμα και αν δεν έχει συμπληρώσει δώδεκα (12) πληρώσεις εντός του έτους. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι ο νικητής δικαιούται μία (1) πλήρωση κάθε μήνα και δεν δικαιούται περισσότερες από μία (1) πληρώσεις το μήνα, ούτε μπορεί να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της προσφοράς πέραν του έτους, αν δεν έχουν συμπληρωθεί δώδεκα (12) πληρώσεις εντός του έτους. Το έτος εκκινεί από την ημέρα που παραλαμβάνει ο νικητής την φιάλη και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου έτους.
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ : Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι φιάλες υγραερίου αποτελούν μέσο μεταφοράς του υγραερίου και παραμένουν εκ του νόμου στην κυριότητα και νομή της εταιρείας εμπορίας υγραερίου, ήτοι εν προκειμένω της PetroGaz, μεταβιβαζομένης μόνο της κατοχής αυτών σε εμπόρους και καταναλωτές, έναντι εγγυήσεως, και μεταβιβαζομένου κατά κυριότητα μόνο του περιεχομένου στις φιάλες υγραερίου. Επομένως η φιάλη υγραερίου παραδίδεται στον καταναλωτή έναντι εγγυήσεως, την οποία οι νικητές δεν θα καταβάλουν, ενώ η κυριότητα της φιάλης δεν μεταβιβάζεται, αλλά παραμένει πάντα στην PetroGaz. Ως εκ
  τούτου οι νικητές του παρόντος διαγωνισμού δεν αποκτούν κυριότητα επί της φιάλης, αλλά επί του εμφιαλωμένου υγραερίου. Η επαναπλήρωση της φιάλης με υγραέριο γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την PetroGaz. Για την επαναπλήρωση της φιάλης, ο νικητής θα πρέπει να επιστρέφει την κενή φιάλη σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη που θα υποδεικνύεται αποκλειστικά από την PetroGaz, ώστε να παραλαμβάνει μία πλήρη φιάλη PetroGaz ίσης χωρητικότητας. Η αυτή διαδικασία θα επαναλαμβάνεται σε κάθε επαναπλήρωση. Για το σκοπό αυτό ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος νικητής θα παραλαμβάνει μαζί με το δώρο του ένα καρτελάκι με τα στοιχεία του, στο οποίο θα καταγράφεται η ημερομηνία παραλαβής κάθε πλήρους φιάλης και το οποίο θα σφραγίζεται και θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της PetroGaz. Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζει μαζί με την κενή φιάλη και το καρτελάκι στον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της PetroGaz, προκειμένου να μπορεί να παραλάβει κάθε επόμενη δωρεάν πλήρη φιάλη.
  6.2. Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο της παρούσας προωθητικής ενέργειας είναι καθορισμένα ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης τα δώρα είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα. Σε περίπτωση τυχόν μη διαθεσιμότητας των Δώρων, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, η Διοργανώτρια δικαιούται να προσφέρει εναλλακτικά δώρα ίσης αξίας.
  6.3. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση, στην οποία ευρίσκονται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης των πωλητών ή άλλων διατάξεων, που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ έναντι της Διοργανώτριας. Η υποχρέωση της Διοργανώτριας εξαντλείται στην παράδοση των δώρων σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.
  6.4. Η PetroGaz δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί και για οποιαδήποτε ζημία ή σωματική βλάβη ή ηθική βλάβη τυχόν προκληθεί σε τρίτους σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η PetroGaz δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή των νικητών πέραν των ρητώς προβλεπομένων στους παρόντες όρους.
 1. ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
  7.1. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει στις 04-08-2023 ώρα 11.00 π.μ. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών (ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα). H PetroGaz δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της. Η ανωτέρω ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδείξει πέντε (5) νικητές και πέντε (5) αναπληρωματικούς. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με νικητή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κλήρωση ή αυτός δεν αποδεχθεί το δώρο του ή αποκλειστεί η συμμετοχή του, αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι εξαίρεσης ή αποκλεισμού στο πρόσωπό του, τότε η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι των νικητών αυτών και έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τους πέντε αναπληρωματικούς κατά σειρά κλήρωσης. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στη σελίδα του Facebook που διατηρεί η Διοργανώτρια
  την ημέρα της κλήρωσης και οι νικητές θα ενημερωθούν για την ανάδειξή τους τόσο από την ως άνω ανακοίνωση όσο και με προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό τους στο Facebook.
  7.2. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι συμμετέχοντες/χρήστες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.
  7.3. Οι νικητές θα κληθούν να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό τους στο Facebook, προκειμένου να δηλώσουν και τα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας τους. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές και έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τους αναπληρωματικούς κατά τη σειρά κλήρωσής τους για τη διάθεση των δώρων.
  7.4. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε από τους νικητές , σε οποιοδήποτε στάδιο – ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων- μπορεί να αποκλειστεί για τους εξής λόγους : α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων , γ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του δώρου.
  7.5. Σε περίπτωση που όλες ή ορισμένες από τις συμμετοχές των νικητών (αρχικών ή αναπληρωματικών) κριθούν άκυρες ή αποκλειστούν από τη Διοργανώτρια για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους, τότε η Διοργανώτρια δεν υποχρεούται να προβεί σε νέα κλήρωση (πλην της ήδη προβλεπομένης στους παρόντες όρους), αλλά διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει τον διαγωνισμό αντίστοιχα στο σύνολό του ή κατά το μέρος που δεν απομένει κάποιος από τους νικητές ή τους αναπληρωματικούς τους, για να παραλάβει το αντίστοιχο δώρο.
 2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ
  8.1. Οι νικητές θα παραλάβουν αυτοπροσώπως τα δώρα τους με δικά τους μέσα από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της Διοργανώτριας, τους οποίους θα υποδείξει η Διοργανώτρια κατά περίπτωση στους νικητές, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την επικοινωνία τους με τη Διοργανώτρια και τη χορήγηση των στοιχείων τους. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που ο 1ος νικητής δεν είναι κάτοικος Αττικής ή σε περίπτωση κωλύματός του, η ψησταριά υγραερίου Νapoleon Freestyle 365 με κωδικό προϊόντος F365PGT-GR (και μόνο αυτή) μπορεί να παραδοθεί σε αυτόν με μεταφορική εταιρεία, κατόπιν συνεννόησης, με δαπάνη της Διοργανώτριας. Η παράδοση των δώρων θα γίνει με την επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητα των νικητών. Κατ’ εξαίρεση, ο νικητής δύναται σε περίπτωση κωλύματός του να εξουσιοδοτήσει νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου του. Η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση θα έχει μορφή αποδεκτή από την Διοργανώτρια και θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες
  που θα είναι απαραίτητες προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτουμένου.
 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
  9.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να συλλέγονται στο πλαίσιο της παρούσας προωθητικής ενέργειας είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 57, Τ.Κ. 10679, αρ. ΓΕΜΗ 0286801000, www.petrogaz.gr
  9.2. Η PetroGaz ως υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα EE/679/2016 (GDPR) και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας (ν. 4624/2019), όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΧ).
  9.3. Η PetroGaz δύναται να συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια, υπό τους όρους νομιμότητας του άρθρου 6 ΓΚΠΔ, (συγκατάθεση, σύμβαση, έννομο συμφέρον, συμμόρφωση σε νομικές υποχρεώσεις) αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας και μόνο στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και την προσφορά των δώρων σύμφωνα με τους παρόντες όρους, καθώς και για την εκπλήρωση νομικών, φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεών της και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.
  9.4. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της παρούσας προωθητικής ενέργειας είναι αυτά που ο ίδιος ο συμμετέχων παρέχει με τη συγκατάθεσή του στην έκταση που είναι αναγκαία αφενός για την συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, αφετέρου, σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής, για την παραλαβή των δώρων του σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
  9.5. Ειδικότερα για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, η εταιρεία θα συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα σας, που είναι απολύτως απαραίτητα για το σκοπό αυτό, ήτοι το όνομα και το επώνυμό σας σύμφωνα με τον προσωπικό λογαριασμό σας στο Facebook. Ακολούθως, εάν είστε ένας από τους τυχερούς νικητές (ή τους αναπληρωματικούς), τότε η Διοργανώτρια εταιρεία θα σας ζητήσει τα εξής επιπλέον στοιχεία : όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας/έδρας, ταχυδρομικό κώδικα, email και τηλέφωνο επικοινωνίας.
  9.6. Η Διοργανώτρια θα επεξεργαστεί τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού επεξεργασίας , η Διοργανώτρια δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες , με τις οποίες συνεργάζεται για την εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο, προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της εταιρείας να ανακοινώνει τα εν λόγω δεδομένα.
  9.7. Η PetroGaz λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή χρήση και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων (κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση, χρήση firewalls κλπ) και την αποτροπή κάθε είδους παραβίασής
  τους, όπως τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, μεταβολής, άνευ άδειας κοινολόγησης ή πρόσβασης αυτών.
  9.8. Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχετε εκ του νόμου τα δικαιώματα της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού της επεξεργασίας, της φορητότητας, της εναντίωσης και στο μέτρο που η επεξεργασία εξαρτάται από τη συγκατάθεσή σας, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης αυτής, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκληση. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@petrogaz.gr Επίσης έχετε γενικά το δικαίωμα υποβολής καταγγελιών στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Αναλυτικά η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου της PetroGaz, η οποία ενσωματώνεται στο παρόν δια παραπομπής και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες όρους, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της www.petrogaz.gr, όπου μπορείτε να τη διαβάσετε.
 4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ
  Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό με ανακοίνωσή της, που θα γίνεται στη σελίδα της Διοργανώτριας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον ιστότοπο www.petrogaz.gr ως και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
 5. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
  11.1. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα ευθύνονται σε αποζημίωση της Διοργανώτριας για οποιεσδήποτε τυχόν αξιώσεις οποιουδήποτε τρίτου, που απορρέουν από οποιαδήποτε παράβαση των παρόντων όρων εκ μέρους τους.
  11.2. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από το παρόν, απαλλασσόμενης στην περίπτωση αυτή πλήρως και αζημίως των υποχρεώσεων αυτών.
  11.3. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρισης ή ελλιπών στοιχείων.
  11.4. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες, δυσλειτουργίες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.
  11.5. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν μερικά ή ολικά.
 6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
  12.1. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος. Οι παρόντες όροι θα παραμείνουν αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook.
  12.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της σελίδας της Διοργανώτριας στο Facebook δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να υποστεί μεταβολές ή διακοπές που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέραν του ελέγχου και της ευθύνης της Διοργανώτριας , η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους παρόντες όρους, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.
  12.3. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κυριότητα στην κενή φιάλη και κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, επωνυμία, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου και απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, διαβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση αυτών, εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.
  12.4. Η παρούσα προωθητική ενέργεια διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών κατά την προσιδιάζουσα στο καθένα καθ’ ύλην αρμοδιότητα.
  12.5. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανασία Οικονόμου, οδός Ακαδημίας αρ. 57, τηλ. 2103636104. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων από την ως άνω Συμβολαιογράφο
Ακολουθήστε την PetroGaz σε