Ενημέρωση διαδικτύου_Petrogaz – PetroGaz

 

 

  Η Πετρογκάζ Α.Ε.(η Εταιρεία) ενθαρρύνει τη χρήση των διαθέσιμων εταιρικών (εσωτερικών) διαύλων αναφοράς για να διασφαλίσει τον έγκαιρο έλεγχο και την κατάλληλη ενημέρωση της Διοίκησης.

  Αναφορές, μέσω των εταιρικών διαύλων της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε., μπορούν να υποβάλλουν εργαζόμενοι της Εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή εργασιακής σχέσης καθώς και υποψήφιοι ή πρώην εργαζόμενοι, σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και άλλοι επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία και πρόσωπα που απασχολούνται, υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών της της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.

  Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, του απορρήτου και της προστασίας των προσώπων από κάθε μορφής αντίποινα υπό τους όρους των ελληνικών νόμων 4990/2022 και 4808/2021.

  Η διαδικασία των αναφορών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για απερίσκεπτες κατηγορίες ή προσωπικά παράπονα. Για την αποτροπή κακόβουλων ή αβάσιμων αναφορών, ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις σε εργαζόμενους οι οποίοι ενήργησαν με κακή πίστη. Επίσης, σε αντίστοιχες περιπτώσεις ο νόμος για τη συκοφαντική δυσφήμιση είναι εφαρμόσιμος στις χώρες, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Τι πρέπει να αναφέρετε

  Θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ελληνικού νόμου Ν.4990/2022 (δημόσιες συμβάσεις, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές, πρόληψη της απάτης, διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ασφάλεια και συμμόρφωση των προϊόντων, ασφάλειας μεταφορών, προστασία του περιβάλλοντος, δημόσια υγεία, προστασία των καταναλωτών, προστασία ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, προστασίας από την ακτινοβολία και πυρηνικής ασφάλειας, ασφάλειας τροφίμων, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων), ζητήματα που άπτονται των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ζητήματα που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων καθώς και υπηρεσιών και κεφαλαίων.

Διαθέσιμοι Δίαυλοι για την υποβολή αναφοράς.

1.  Αποστολή email στο: compliance[at]petrogaz.gr

     Α. Η αποστολή μπορεί να γίνει είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα χωρίς να διατηρηθεί η    

     ανωνυμία των στοιχείων του, είτε :

     Β.  Με χρήση προσωρινής ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα φτιάξει ο αποστολέας για το σκοπό αυτό

     διατηρώντας την ανωνυμία του.

2.  Αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στη ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. Υπόψη του Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης,

     Ακαδημίας 57, Αθήνα, 10679. (Οι επιστολές αυτές μπορούν να σταλούν και ανώνυμα).

3.  Μέσω προσωπικής συνάντησης με τον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης αφού πρώτα οριστεί κάποια

     συνάντηση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα 2103692700 και 2105506324.

  Ο αναφέρων λαμβάνει επιβεβαίωση παραλαβής της αναφοράς εντός επτά ημερών από την υποβολή της, καθώς και ενημέρωση για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας εντός τριμήνου από την υποβολή της αναφοράς.

  H υποβολή αναφοράς μέσω των διαύλων επικοινωνίας #1 Β & #2 πραγματοποιείται σε περιβάλλον πλήρους εμπιστευτικότητας, και κατ’ επιλογή του αναφέροντα μπορεί να πραγματοποιηθεί ανώνυμα. Για το δίαυλο #2 η επικοινωνία γίνεται μέσω ταχυδρομείου με τη δυνατότητα της ανωνυμίας του αναφέροντα. Στην περίπτωση που ο αποστολέας επιλέξει το δίαυλο #2 διατηρώντας την ανωνυμία του τότε δε θα λάβει επιβεβαίωση παραλαβής από την εταιρεία.

  Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν επίσης να υποβάλλουν αναφορές σε εξωτερικούς διαύλους αναφορών που διαχειρίζεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) σύμφωνα με τον νόμο 4990/2022. https://aead.gr/submit-complaint

 

Ακολουθήστε την PetroGaz σε